Articles of Association (Vedtekter)

VEDTEKTER
FOR
SOLON EIENDOM ASA
Org.nr. 966 033 967
(sist endret 14. desember 2016)

 

§1

Selskapets foretaksnavn er Solon Eiendom ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

 

§2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3

Selskapets formål er å investere i og utvikle fast eiendom og/eller rettigheter innen bioteknologi og legemidler, investere i andre selskaper og deltagelse i andre virksomheter, samt hva som hermed står i forbindelse.

 

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 48 595 056 fordelt på 48 595 056 aksjer á NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

 

§5

Selskapets styre skal bestå av tre til syv styremedlemmer, etter generalforsamlingens beslutning. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

 

§6

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

  1. Fastsettelse av resultatregnskap og balansen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
  2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
  3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

 

§7

Valgkomitéen skal bestå av to eller tre medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år med mindre generalforsamlingen beslutter en kortere periode. Valgkomitéen skal forberede et forslag til generalforsamlingen vedrørende: a) Valg av styremedlemmer og styreleder til styret. b) Valg av medlemmer til og leder av valgkomiteen. c) Styrehonorar til styremedlemmene og medlemmene av valgkomitéen. d) Eventuelle endringer i valgkomitéens mandat eller vedtekter.

 

§8

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens alminnelige krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

 

§9

Aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig i en periode før generalforsamlinger, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i den utstrekning selskapets styre finner det ønskelig og finner betryggende metoder for autentisering av avsenderen av slik stemme og i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.

***