Hamrevann

Hamrevann er et nytt boligområde midt i region Agder. Området består av totalt 4000 boenheter og første utbyggingsområde inneholder 300 boenheter. Området ligger mellom Hamresanden og Kristiansand Dyrepark, kun 10 km øst for Kristiansand sentrum

Meld interesse Se alle prosjekter

Hamrevann

Et bomiljø for alle

Visjonen er å utvikle et boligområde der miljøhensyn og uberørt natur er viktige elementer i utformingen. Intensjonen er å gjøre minst mulig inngrep i naturen, og at bebyggelse og infrastruktur skal tilpasses terreng og natur.

Store deler av planområdet er avsatt til naturområde og det vil bli tilrettelagt for turstier gjennom området med gode gang-sykkel- og turveiforbindelser. Et aktivt friluftsliv vil tillegges stor vekt i utformingen av uteområdene.

Bebyggelsen er samlet i tette boliggrupper og tun med fellesområde for opphold, lek og fellesskapsløsninger. Et av feltene vil tilrettelegges spesielt med mulighet for mindre tjenestetilbud og arbeidsplasser. Området ligger høyt og fritt i skogen, og boforholdene vil bli spesielt gode med nærhet til natur, god utsikt og fine solforhold.

Grønn mobilitet skal etterstrebes gjennom bevisste tiltak for å redusere bilbruken og fremme gange-, sykkel- og kollektivbruk.

Innovasjon i byggemetoder og materialbruk vil være viktig i detaljutformingen, slik at boligområdet gir lave utslipp.

Første utbyggingsområde, kalt Hamrevann-300, er under regulering og ventes godkjent for videre utbygging høsten 2020. Solon Eiendom eier 25% av selskapet.
Prosjektet utvikles i samarbeid med LPO Arkitekter.