Slik bygger vi bærekraftige boliger

Vårt mål er å bygge attraktive boliger med gjennomgående gode bokvaliteter og egenart. De skal være den foretrukne boligen i området de bygges og gi merverdi til nabolaget. Et tydelig og strukturert arbeid med bærekraft er derfor avgjørende for at vi skal klare å levere på dette målet.
  • 901hoydefoto kveld 2

Ski Tårn tegnet av A-lab er kledd med knust Olivin - et naturlig materiale som binder Co2 og renser dårlig luft.

Tre hovedkategorier

For å oppnå prosjekter med reelle bærekraftskvaliteter, både sosial, miljømessig og økonomisk har vi en overordnet strategi som legges til grunn i all vår prosjektutvikling. På denne måten sikrer vi at de ansatte og våre samarbeidspartnere har det på agendaen og at det er en helt naturlig del av arbeidet som nedlegges i hvert prosjekt.

Vi har valgt å dele opp strategien i tre hovedkategorier; Klimatilpasning, redusere klimagassutslipp og sosial bærekraft.

Ski Tårn av av Reiulf Ramstad - det gyldne tårnet

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å påse at vi bygger solide bygg som tåler varmere vær, hardere nedbør og havstigning og at vi unngår å bygge i områder der det vil skape store problemer i fremtiden.

Vi i Solon setter krav til oss selv om at det vi utvikler og bygger skal planlegges for holdbarhet over tid og ha kvalitet som varer, men dette må tydeligere ses sammenheng med et framtidig endret klima.

Solon Urban Villas bakgården og bakhagen med bygg i bakgrunnen

Reduksjon av klimautslipp

For å bidra til å motvirke klimaendringene må CO2-utslippene reduseres.

Klimagassberegninger gir et godt grunnlag for veloverveide valg når det gjelder gode klimatiltak.

Ved at beregningene tilpasses i detaljeringsgrad og gjentas i ulike faser av prosjekteringen vil dette aktivt kunne benyttes for å optimalisere prosjektet.

Vindmøllebakken 1

Sosial bærekraft

Alle Solon-boliger skal bygges med tanke på samhandling og mulighet for aktivitet og rekreasjon mellom naboer. Både de som flytter inn og de som bor i nærheten skal merke en positiv forskjell for utemiljø og møteplasser når Solon bygger i området.

Et viktig undertema innenfor sosial bærekraft er medvirkning, forankring og samskaping. Dette gjelder ikke bare i dialogen med de ulike offentlige myndigheter, men også med naboer og berørte.

Samhandling med lokalmiljøet gir viktig kunnskapsunderlag for utvikling av nye prosjekter. Sosial bærekraft favner også innkjøp, forhold på byggeplass, krav om oversikt i antall underleverandører og krav om bruk av lærlinger.

FN Bærekraftsmål

Overordnet for hele strategien vår gjelder FNs bærekraftsmål. Disse er definert gjennom en lang og demokratisk prosess og danner grunnlaget for en felles global innsats for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Grønn Byggallianse

Vi er også medlem av Grønn Byggallianse og har signert på Grønnvaskingsplakaten. Det betyr at vi er og skal være ekstra bevisste på hvordan vi skriver og omtaler vårt arbeid med bærekraft. Alt vi bruker i kommunikasjon og markedsføring skal kunne dokumenteres og må ha en reell substans.

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 vedtok Stortinget åpenhetsloven. Lovens har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser.

For å imøtekomme lovens krav, gjennomfører Solon aktsomhetsvurderinger for å identifisere og vurdere risikoen for brudd disse grunnleggende rettighetene og treffe tiltak for å avbøte risikoen.

Om det er spørsmål til rapporten eller Solons arbeid med åpenhetsloven, kan CEO, Jørgen Stavrum, eller juridisk direktør, Jannike Nilsen, kontaktes. Se oversikten over ansatte her.

Last ned og les hele rapporten her.

SOLON Ski 5576