Måkeveien – rekkehus og leiligheter ved Vesterelva på Kråkerøy

Måkeveien 6-10 ligger nydelig plassert langs Vesterelva på Langøya på Kråkerøy, om lag 3 km sydvest fra Fredrikstad sentrum. Planområdet skal transformeres fra næringsbygg til boligbebyggelse, og kompletterer på mange måter nabolaget på Langøya.

  • Fra vann rett på kopi 2

Bevare det grønne

Overordnet konsept for bebyggelsen er å bevare og bearbeide tre eksisterende belter av grønnstruktur og naturlig terreng i retning øst-vest fra elvekanten til Måkeveien. Disse forbindes av en gangvei som kobler seg på adkomstveier i nord og sør for å sikre forbindelser gjennom nye og eksisterende nabolag.

Diagram hovedgrep 2 1

Skisse - situasjonsplan

Måkeveien

Sol og utsikt

Prosjektet tilrettelegger for boliger for alle, med stort spenn i boligtyper og størrelser. Det blir svært gode solforhold for alle boligene, med sol hele dagen og kveldssol i vest, der også utsikten mot utløpet av Vesterelva er. Det etableres bilfrie uteplasser og gatetun med lekeplasser mellom husene, i tillegg til en større kvartalslekeplass. Ut mot Vesterelva etableres et bredt grøntdrag hvor dagens terreng og vegetasjon bevares.

Videre prosess

De lokale arkitektene i Stenseth og Grimsrud arkitekter jobber sammen med landskapsarkitektene i Lala Tøyen med en reguleringsplan for eiendommen. Planforslaget ble sendt til kommunen i februar 2024, og materialet vil i løpet av året bli sendt ut på høring slik at den som ønsker kan komme med innspill.

Vi planlegger for salgsstart i 2025.

  • Utsikt mot vann kopi
  • Parkering 001 kopi 1
  • Fra balkong mot sti kopi 1